Algemene voorwaarden

Aankoop

De persoon die de aankoop verricht elektronisch (“Koper”) is verantwoordelijk voor de correcte opgave van de gevraagde Persoonsgegevens aan de Theatrier. Dit zowel voor Persoonsgegevens van de Koper als alle betrokken personen (“Derde(n)”) waarvoor Online Tickets en/of Toegangstickets worden aangekocht.

Op de Website kan u online toegangstickets (“Online Tickets”) aanschaffen voor een bezoek aan het Huis van Sinterklaas. Onder Online Ticket wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de Website en wordt afgedrukt of getoond op de smartphone door de koper, bedoeld als ingangsticket.

Het is niet mogelijk om ter plaatse (aan de inkom van het Huis van Sinterklaas) tickets aan te kopen voor een bezoek aan het Huis van Sinterklaas.

Bij de bestelling van Online Tickets dient de koper voorafgaand aan de betaling het e-mailadres op te geven waarnaar de Online Tickets na betaling worden verstuurd. De koper is verantwoordelijk voor de opgave van een correct e-mailadres. De Theatrier kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de koper het Online Ticket niet ontvangt wegens opgave van een onjuist e-mailadres. Dit e-mailadres zal door de Theatrier gebruikt worden voor het verzenden van Online Tickets.

De bezoeker van de Website die de aankoop verricht, wordt aanzien als Koper. Hij/zij is de enige die gebonden is tot betaling, zelfs indien de Online Tickets voor een derde bestemd zijn. De Online Tickets mogen niet worden doorverkocht.

Aangekochte tickets mogen niet gebruikt worden in het kader van reclame, promotie, wedstrijden en dergelijke meer behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Theatrier.

Tickets op de website

De Online Tickets dienen bij boeking direct betaald te worden via het betaalplatform zoals voorzien op de Website. Het geld zal onmiddellijk gedebiteerd worden na de online betaling. De desbetreffende betaalmodule wordt rechtstreeks beheerd door Mollie, Persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling zullen uitgewisseld worden. De Theatrier wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de desbetreffende betaalmodule. Indien deze om welke reden ook (tijdelijk) niet werkt, kunt u geen Online Ticket(s) kopen. Gelieve wanneer dit gebeurt de organisatie op de hoogte te brengen van het probleem.

Indien de koper zijn Toegangstickets niet heeft ontvangen, dient hij te mailen naar info@detheatrier.be.

Het Online Ticket is geldig als het perfect leesbaar is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op wit A4-papier. Is het ticket onleesbaar en/of van slechte kwaliteit, dan kan de toegang geweigerd worden. Het is eveneens mogelijk om de QR-code van het Online Ticket te tonen en te laten inscannen op een smartphone.

Elk Online Ticket kan slechts éénmaal gebruikt worden en enkel tijdens de geldigheidsperiode die op het Online Ticket vermeld staat. Iedere poging tot misbruik, namaak of fraude geeft de Theatrier het recht om een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke procedure op te starten. Een Online Ticket kan tot precies één week voor de geldigheidsperiode geruild of geannuleerd worden. De transactiekosten worden niet terugbetaald en zijn dus ten laste van de Koper.

Enkel de eerste aanbieder van het originele Online Ticket wordt toegang verleend tot het Huis van Sinterklaas. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een kopie en geen toegang geven tot het Huis van Sinterklaas.

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht, bepaald bij artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand, is niet van toepassing. De Theatrier verwijst naar art. VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht (“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor (…) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”). De Online Tickets vallen onder diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding in de zin van art. VI.53,12° WER.

Bescherming persoonsgegevens

Als Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) wordt gezien alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator (naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon).

Persoonsgegevens worden verzameld met als doel Online Tickets en Toegangstickets aan te bieden en te verkopen aan de Koper en Derden. Persoonsgegevens zullen gedurende 1 jaar na aankoop van Online Tickets en/of Toegangstickets bijgehouden worden. Na deze termijn zal de Theatrier de nodige stappen ondernemen om deze Persoonsgegevens te anonimiseren. Alleen als u zich ingeschreven hebt voor onze jaarlijkse nieuwsbrief zal uw e-mailadres bijgehouden worden totdat u zich uitschrijft of totdat de mailinglijst stopgezet wordt door De Theatrier.

Ontvangen Persoonsgegevens zullen verwerkt worden door de Theatrier en de hieronder vermeldde partners. De Theatrier staat in voor de bescherming van de ontvangen Persoonsgegevens en zal hiervoor passende organisatorische en technische maatregelen nemen.

Verwerking betaalgegevens: Mollie B.V., kantoorhoudend aan de Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam.

Mollie B.V. beschikt over een vergunning voor betaaldienstverlening conform de Wft en staat als zodanig onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Verwerking mailinglijst: Sendloop (Oktet Bilisim AS), Esentepe Mah. Talatpasa Cad. No:5, Kolektif House / Levent 34398, Istanbul Turkey.

Sendloop voldoet aan alle wetten vastgelegd door het land vanwaar u de mail opent of de tickets bestelt.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld of verkocht aan andere derde partijen, derde landen of internationale organisaties dan diegene vermeld in deze overeenkomst.

Zowel Koper als een Derde kunnen steeds hun gegeven toestemming intrekken of verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van hun Persoonsgegevens. Alsook omtrent de beperking of bezwaar betreffende de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid kunnen gevraagd worden. Hiervoor dient men steeds contact op te nemen via info@detheatrier.be

Indien Koper of een Derde een klacht wil indienen wegens schending van zijn Persoonsgegevens dient men zich steeds te richten naar de toezichthoudende autoriteit. U dient contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be of commission@privacycommission.be.